Nyereményjáték Szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Termék sorsolás hírlevél feliratkozók és Instagram követők részére

 

 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

Ideal Life Kft (1162. Budapest, Monoki utca 95/B, adószám: 24314826-2-42, a továbbiakban: Vállalkozás).

 1. A Nyereményjátékban való részvétel feltételei

A Nyereményjátékban azon magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek vesznek részt, akik betöltötték 18. életévüket és a Nyereményjáték alatt feliratkoztak, feliratkoznak a jatekmaki.hu oldal hírlevelére és/vagy a jatekmaki.hu Instagram oldalát követik, követni kezdték a Nyereményjáték végéig.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Vállalkozás alkalmazottai, munkatársai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok részvételét a Vállalkozás kizárja.

A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes.

 1. A Nyereményjátékra történő jelentkezés

A Nyereményjátékra az alábbi módon lehet jelentkezni:

 • A jatekmaki.hu hírlevélre való feliratkozással

https://jatekmaki.hu/

 • A jatekmaki.hu Instagram oldal bekövetésével

Fontos, hogy olyan pontos elérhetőséget adjon meg a Résztvevő, amelyen a Vállalkozás fel tudja venni a kapcsolatot a nyertes(ek) kiértesítése miatt. Hibásan vagy hiányosan megadott adatok miatt a Vállalkozás nem felelős.

 1. A Nyereményjáték időtartalma, sorsolása, a sorsolás lebonyolítása

A Nyereményjátékban a jatekmaki.hu hírlevélre a már feliratkozott személyek vesznek részt, illetve a jatekmaki.hu Instagram oldal eddigi követői és mindazok, akik 2022.12.31. éjfélig feliratkoznak és/vagy követik a fent megadott oldalt, illetve annak hírlevelét.

Sorsolás helyszíne: 1162. Budapest, Monoki utca 95/B

Időpont: 2023.01.04.-én

A vállalkozás a nyerteseket szoftver segítségével egy, a Nyereményjáték részvételi feltételeinek megfelelő Résztvevők előzetesen összeállított adatbázisból sorsolja ki. A Vállalkozás minden Résztevőhöz egy sorszámot társít. A sorsoló program 2 db sorszámot sorsol ki, így a Résztvevők anonimitása a sorsolás során biztosított.

 1. Nyeremények

A Nyereményjáték során az alábbiakban meghatározott nyeremények kerülnek kisorsolásra.

 • 1 db Erdei barátok – Térbeli tájékozódást és kommunikációt fejlesztő játék (Goula, 53171) a jatekmaki.hu hírlevél feliratkozók között

https://jatekmaki.hu/goula_erdei_baratok__terbeli_tajekozodast_es_kommu

 • 1 db Víziló A Medencében? Logikai Játék Feladatkártyákkal (Goula, 55265) a jatekmaki.hu Instagram oldal követői között

https://jatekmaki.hu/goula_vizilo_a_medenceben_logikai_jatek_feladatkar

A nyeremények készpénzre nem váltható. A Vállalkozás a Nyerteseket a sorsolást követően e-mailben, Instagram üzenetben értesítjük. A nyeremény átvételével kapcsolatos információkat ezután egyeztetjük.

A nyereménytárgyakat 30 napig őrizzük, ha addig nem sikerül a nyertessel felvenni a kapcsolatot vagy nem nyilatkozik az átvétel módjáról, a szállításhoz nem ad meg adatokat, akkor a nyereménye újra kisorsolásra kerül, melyen már nem vehet részt az előző nyertes.

 1. Személyes adatok kezelése

Jelen Nyereményjátékban a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás alapvetően önkétes. A Résztvevők adatai a Vállalkozás, mint Adatkezelő adatbázisába kerülnek, addig amíg a Résztvevő másképp nem nyilatkozik. A Nyertesek adatait az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban, azaz 8 évig a Vállalkozás jogosult tovább kezelni.

Résztvevő tudomásul vesz, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését, illetve feldolgozását a Vállalkozás végzi;

A nyertes tudomásul veszi, hogy:

 1. a nyereményhez tartozó személyi jövedelemadóval és egyéb járulékfizetéssel kapcsolatban kezelt adatai vonatkozásában az adatszolgáltatást a Vállalkozás jogszabályon alapuló kötelezettségként végzi;
 2. adatait az adó- és járulékfizetési kötelezettség átvállalására tekintettel, ezen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban a Vállalkozás, mint Adatkezelő tovább kezeli.

A nyeremény átadása és a Résztvevők adatainak felhasználása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabadon áramlásáról, valamint (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) rendelkezései alapján történik.

A vállalkozás, mint adatkezelő - az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – biztosítja a Résztvevő részére a személyes adataikkal kapcsolatos jogaik gyakorlását, így egyebek mellett bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, illetve – kötelező adatkezelés esetén – tiltakozzon ezen adatok kezelése ellen. A Vállalkozás lehetőséget biztosít a hírlevél leiratkozásáról, illetve Instagram oldalának követői közüli leiratkozásról.

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával általánosságban a Vállalkozáshoz (Ideal Life Kft. 1162. Budapest, Monoki utca 95/B, ugyfelszolgalat@jatekmaki.hu), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1363. Budapest, Pf.:9., ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bővebb információ a Vállakozás adatkezelési tájékoztatójáról:

https://jatekmaki.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 1. Adózás és egyéb költségek

A nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési, valamint az esetlegesen felmerülő szállítási költségeket a Vállalkozás viseli.

 1. Vegyes rendelkezés, jogfenntartás

A Nyereményjátékban való részvétel e hivatalos szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Vállalkozás a Nyereményjáték szabályait jogosult egyoldalúan módosítani, mely módosításra vonatkozó információkat a weboldalán teszi közzé. A Vállakozás fenntartja magának a jogot arra, hogy Nyereményjáték feltételeit, szabályát kiegészítse vagy módosítsa, törekedve arra, hogy a Nyereményjáték feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek.

A Nyereményjáték a 4. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis major (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Vállalkozás rajtuk kívülálló okok miatt képtelenek megvalósítani a Nyereményjáték megfelelő lebonyolítását.

A Vállalkozás a Nyereményjáték igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Nyereményjáték felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Vállalkozás kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltessék vagy megszüntessék.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Résztvevőt kizárja a Nyereményjátékból.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel, a nyertesek kisorsolásával kapcsolatban, továbbá panaszaikkal a Résztvevők kizárólag a Vállalkozáshoz fordulhatnak, az alábbi elérhetőségek egyikén:

Levelezés: 1162. Budapest, Monoki utca 95/B

Email: ugyfelszolgalat@jatekmaki.hu

Telefon: 06/1-708-6624

argep.hu simplepay_hu_v2